Els térmens i condicions es varen actualisar per última volta el 20 octubre, 2023

1. INTRODUCCIÓ

Estos Térmens i Condicions s’apliquen a este lloc web i a les transaccions relacionades en els nostres productes i servicis. Vosté pot estar obligat per contractes adicionals relacionats en la seua relació en nosatres o en qualsevol producte o servici que reba de nosatres. Si alguna de les disposicions dels contractes adicionals entra en conflicte en alguna de les disposicions d’estes Condicions, les disposicions d’estos contractes adicionals prevaldran.

2. VINCULACIÓ

En registrar-se en este lloc web, accedir a ell o utilisar-ho de qualsevol atre modo, vosté accepta sometre’s a les condicions que s’exponen a continuació. El mer us d’est lloc web implica el coneiximent i l’acceptació d’estos Térmens i Condicions. En alguns casos particulars, també podem demanar-li que ho accepte explícitament.

3. COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA

En utilisar este lloc web o comunicar-se en nosatros per mijos electrònics, vosté accepta i reconeix que podem comunicar-nos en vosté electrònicament en nostre lloc web o enviar-li un correu electrònic, i accepta que tots els acorts, avisos, divulgacions i atres comunicacions que li proporcionem electrònicament satisfan qualsevol requisit llegal, inclós, entre uns atres, el requisit de que dites comunicacions siguen per escrit.

4. PROPIETAT INTELECTUAL

Nosatros o els nostres llicenciants possïm i controlem tots els drets d’autor i atres drets de propietat intelectual en el lloc web, y les senyes, l’informació i atres recursos mostrats per o accessibles dins del lloc web.

4.1. Tots els drets estan reservats

A no ser que el contingut específic indique lo contrari, no se li concedix una llicència ni cap atre dret en virtut dels drets d’autor, marques comercials, paleses o atres drets de propietat intelectual. Açò significa que vosté no utilisarà, copiarà, reproduirà, eixecutarà, mostrarà, distribuirà, incrustarà en qualsevol mig electrònic, alterarà, realisarà ingenieria inversa, descompilarà, transferirà, descarregarà, transmetrà, monetisará, vendrà, comercialisarà o farà us de qualsevol recurs d’est lloc web en qualsevol forma, sense el nostre permís previ per escrit, llevat només en la mida en que s’estipule lo contrari en normes de lleis obligatòries (com el dret de cita).

5. PROPIETAT DE TERCERS

El nostre lloc web pot incloure hipervínculs o atres referències a llocs web de tercers. No controlem ni revisem el contingut dels llocs web de tercers als que s’accedix des d’est lloc web. Els productes o servicis oferits per atres llocs web estaran subjectes als Térmens i Condicions aplicables d’eixos tercers. Les opinions expressades o el material que apareix en eixos llocs web no són necessàriament compartides o respalades per nosatros. No serem responsables de les pràctiques de privacitat o del contingut d’estos llocs. Vosté assumix tots els riscs associats a l’us d’estos llocs web i de qualsevol servici de tercers relacionat. No acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany, siga com siga la forma en que es produïxca, que resulte de la divulgació per la seua banda d’informació personal a tercers.

6. US RESPONSABLE

En visitar nostre lloc web, vosté es compromet a utilisar-ho només per als fins prevists i segons lo permés per estos Térmens, qualsevol contracte adicional en nosatres, i aplicables lleis, reglaments i pràctiques en llínea generalment acceptades i directrius de l’indústria. No deu usar nostre lloc web o els nostres servicis per a utilisar, publicar o distribuir qualsevol material que consistixca en (o estiga vinculat a) software informàtic maliciós; utilisar les senyes arreplegades en nostre lloc web per a qualsevol activitat de màrqueting directe, o portar a terme qualsevol activitat de recopilació de senyes sistemàtica o automatisada en o en relació en nostre lloc web. Està estrictament prohibit realisar qualsevol activitat que provoque o puga provocar danys en el lloc web o que interferixca en el seu funcionament, disponibilitat o accessibilitat.

7. REGISTRE

Pot registrar-se per a obtindre un conte en nostre lloc web. Durant este procés, és possible que se li demane que elegixca una contrasenya. Vosté és responsable de mantindre la confidencialitat de les contrasenyes i l’informació del conte i es compromet a no compartir les seues contrasenyes, l’informació del conte o l’accés segur a nostre lloc web o servicis en cap atra persona. No deu permetre que cap atra persona use el seu conte per a accedir al lloc web perque vosté és responsable de totes les activitats que ocorren a través de l’us de les seues contrasenyes o contes. Deu notificar-nos immediatament si té coneiximent de la divulgació de la seua contrasenya.

Després de la cancelació del conte, vosté no intentarà registrar un nou conte sense nostre permís.

8. ENVÍO DE IDEAS

No envie idees, invents, treballs d’autoria o una atra informació que puga considerar-se la seua pròpia propietat intelectual i que li agradaria presentar-nos, a no ser que primer hajam firmat un acort sobre la propietat intelectual o un acort de no divulgació. Si nos ho comunica en absència de dit acort per escrit, nos concedix una llicència mundial, irrevocable, no exclusiva i lliure de drets d’autor per a utilisar, reproduir, almagasenar, adaptar, publicar, traduir i distribuir el seu contingut en qualsevol mig existent o futur.

9. TERMINACIÓ D’US

Podem, a la nostra sancera discreció, modificar o interrompre en qualsevol moment l’accés, temporal o permanentment, al lloc web o a qualsevol Servici del mateix. Vosté accepta que no serem responsables davant vosté ni davant cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del seu accés o us del lloc web o de qualsevol contingut que puga haver compartit en el lloc web. Vosté no tindrà dret a cap compensació ni a cap atre pagament, ni tan sols si es perden de forma permanent determinades funcions, configuracions i/o qualsevol contingut en el que haja contribuït o en el que haja confiat. No deu eludir o evitar, o intentar eludir o evitar, qualsevol mida de restricció d’accés en nostre lloc web.

10. GARANTIES I RESPONSABILITAT

Res de lo dispost en esta secció llimitarà o exclourà qualsevol garantia implícita per llei que fora illegal llimitar o excloure. Est lloc web i tot el seu contingut es proporcionen “tal com són” i “segons disponibilitat” i poden incloure inexactituts o errors tipogràfics. Renunciem expressament a tota garantia de qualsevol tipo, ya siga expressa o implícita, sobre la disponibilitat, precisió o integritat del Contingut. No garantisem que:

  • este lloc web o els nostres continguts compliran en les seues necesitats;
  • este lloc web estarà disponible de forma ininterrumpida, oportuna, segura o sense errors.


Res de lo contingut en est lloc web constituïx o pretén constituir un assessorament jurídic, financer o mege de cap tipo. Si necessita assessorament, deu consultar a un professional adequat. Les següents disposicions d’esta secció s’aplicaran en la mida màxima permesa per la llei aplicable i no llimitaran ni exclouran la nostra responsabilitat sobre qualsevol assunt que seria ilícit o illegal per a nosatres llimitar o excloure la nostra responsabilitat. En cap cas serem responsables de qualsevol dany directe o indirecte (incloent qualsevol dany per pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua o corrupció de senyes, software o base de senyes, o pèrdua o dany a la propietat o a les senyes) incorreguts per vosté o per qualsevol tercer, que sorgixca del seu accés o us de nostre lloc web.

Llevat en la mida en que qualsevol contracte adicional establixca expressament lo contrari, la nostra responsabilitat màxima cap a vosté per tots els danys que sorgixquen o estiguen relacionats en el lloc web o en qualsevol producte o servici comercialisat o venut a través del lloc web, independentment de la forma d’acció llegal que imponga la responsabilitat (ya siga per contracte, equitat, negligència, conducta intencionada, agravi o qualsevol atra forma) es llimitarà al preu total que vosté nos va pagar per a comprar dits productes o servicis o utilisar el lloc web. Dit llímit s’aplicarà en conjunt a totes les seues reclamacions, accions i causes d’acció de qualsevol tipo i naturalea.

11. PRIVACITAT

Per a accedir al nostre lloc web i/o servicis, és possible que se li demane que proporcione certa informació sobre vosté com a part del procés de registre. Vosté se compromet a que tota l’informació que proporcione siga sempre precisa, correcta i actualisada.

Hem desenrollat una política per a abordar qualsevol preocupació sobre la privacitat que puga tindre. Per a més informació, consulte nostra Política de privacitat i la nostra Política de cookies.

12. RESTRICCIONS A L’EXPORTACIÓ / CUMPLIMENT LLEGAL

Es prohibix l’accés al lloc web des de territoris o països a on el Contingut o la compra dels productes o Servicis venuts en el lloc web és illegal. No pot utilisar este lloc web infringint les lleis i reglaments d’exportació d’Espanya.

13. ASIGNACIÓ I CESIONS

Vosté no pot cedir, transferir o subcontractar cap dels seus drets i/o obligacions en virtut d’estos Térmens i Condicions, en la seua totalitat o en part, a cap tercer sense el nostre consentiment previ per escrit. Qualsevol suposta cessió en violació d’esta Secció serà nula i sense efecte.

14. INCOMPLIMENT D’ESTOS TÉRMENS I CONDICIONS

Sense perjuí dels demés drets que nos assistixen en virtut dels presents Térmens i Condicions, si vosté incomplix estos Térmens i Condicions de qualsevol manera, podrem prendre les mides que considerem oportunes per a fer front a l’incompliment, incloent la suspensió temporal o permanent del seu accés al lloc web, posant-nos en contacte en el seu proveïdor de servicis d’Internet per a solicitar-li que bloquege el seu accés al lloc web, i/o iniciar accions llegals contra vosté.

15. INDEMNISACIÓ

Vosté es compromet a indemnisar-nos, defendre-nos i eximir-nos de tota reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues i despeses, relacionats en la violació d’estes condicions i de les lleis aplicables, inclosos els drets de propietat intelectual i els drets de privacitat. Vosté nos reembossarà sense demora els danys, pèrdues, costs i despeses relacionades en dites reclamacions o derivats d’elles.

16. RENÚNCIA

L’incompliment de qualsevol de les disposicions establides en estos Térmens i Condicions i en qualsevol Acort, o la falta d’eixercici de qualsevol opció d’interrupció, no s’interpretarà com una renúncia a dites disposicions i no afectarà a la validea d’estos Térmens i Condicions o de qualsevol Acort o qualsevol part del mateix, ni al dret posterior de fer complir totes i cada una de les disposicions.

17. IDIOMA

Estos Térmens i Condicions s’interpretaran y analisaran exclusivament en castellà i valencià. Totes les notificacions i la correspondència se redactaran exclusivament en eixos idiomes.

18. ACORT COMPLET

Estos Térmens i Condicions, junt en la nostra política de privacitat i la nostra política de cookies, constituïxen l’acort complet entre vosté i l’Agrupació El Pilar Sant Francesc en relació en l’us d’este lloc web.

19. ACTUALISACIÓ DELS PRESENTS TÉRMENS I CONDICIONS

És possible que actualisem estos Térmens i Condicions de tant en tant. És la seua obligació revisar periòdicament estos Térmens i Condicions per a vore si hi ha canvis o actualisacions. La data indicada al principi d’estes Condicions Generals és l’última data de revisió. Els canvis a estos Térmens i Condicions entraran en vigència quan dits canvis es publiquen en este lloc web. L’us continuat d’est lloc web després de la publicació de canvis o actualisacions es considerarà un avís de la seua acceptació de complir i estar subjecte per estos Térmens i Condicions.

20. ELECCIÓ DE LLEI I JURISDICCIÓ

Estos Térmens i Condicions es regiran per les lleis d’Espanya. Qualsevol disputa relacionada en estos Térmens i Condicions estarà subjecta a la jurisdicció dels tribunals d’Espanya. Si un tribunal o una atra autoritat considera que alguna part o disposició d’estos Térmens i Condicions és invàlida i/o inaplicable en virtut de la llegislació vigent, dita part o disposició serà modificada, eliminada i/o aplicada en la major mida permesa per a fer efectiva l’intenció d’estos Térmens i Condicions. Les demés disposicions no es voran afectades.

21. INFORMACIÓ DEL CONTACTE

Este lloc web és propietat i està gestionat per l’Agrupació El Pilar Sant Francesc.

Pot contactar en nosatros en relació a estos térmens i condicions escrivint-nos o enviant-nos un correu electrònic a la següent direcció: presidencia@pilarsantfrancesc.es, o per correu ordinari: a Carrer Ribera, 8, 46002, Valéncia, Espanya.