1. IDENTIFICACIÓ I TITULARITAT

En compliment en el deure d’informació arreplegat en l’artícul 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), el TITULAR expon les seues senyes identificatives:

Titular:
AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC.

CIF:
G46896916.

Inscripció Registre Nacional i Atuonòmic:
Secció PRIMERA nº145314 i nº7169 respectivament.

Correu electrònic:
presidencia@pilarsantfrancesc.es

Lloc Web:
https://pilarsantfrancesc.es/val

2. FINALITAT

La finalitat del lloc Web https://pilarsantfrancesc.es/val és informar sobre actes, events i notícies de l’Agrupació i de les comissions que l’integren.

3. CONDICIONS D’US

L’utilisació del lloc Web otorga la condició d’USUARI i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’us incloses en les pàgines:

Si no estigueras conforme en totes i cada una d’estes clàusules i condicions, abstingues-te d’utilisar este lloc Web.

L’accés a este lloc Web no supon, en modo algun, l’inici d’una relació comercial en l’Agrupació El Pilar Sant Francesc.

A través d’este lloc Web, el TITULAR et facilita l’accés i l’utilisació de diversos continguts que ell mateix o els seus colaboradors han publicat per mig d’Internet.

A tal efecte, t’obligues i compromets a NO utilisar qualsevol dels continguts del lloc Web en fins o efectes ilícits, prohibits en este Avís Llegal o per la llegislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilisar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilisació dels continguts, els equips informàtics o els documents, archius i tota classe de continguts almagasenats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per l’Agrupació El Pilar Sant Francesc, d’atres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

El lloc Web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, el TITULAR condiciona l’utilisació d’alguns dels servicis oferits en el lloc Web a la prèvia complimentació del corresponent formulari.
L’USUARI garantisa l’autenticitat i actualitat de totes aquelles senyes que comunique al TITULAR i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realise.

L’USUARI es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i servicis del lloc Web i a no amplar-los per a, entre uns atres:

  • a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfop, ofensius, d’apologia del terrorisme, o, en general, contraria a la llei o a l’ordre public.
  • b) Introducir en la ret virus informàtics o realisar actuacions susceptibles d’alterar, estropejar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, senyes o sistemes físics i llògics del TITULAR o de terceres persones; aixina com obstaculisar l’accés d’atres usuaris al lloc web i als seus servicis per mig del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el TITULAR presta els seus servicis.
  • c) Intentar accedir als contes de correu electrònic d’atres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del TITULAR o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
  • d) Vulnerar els drets de propietat intelectual o industrial, aixina com violar la confidencialitat de l’informació del TITULAR o de tercers.
  • e) Suplantar l’identidad d’un atre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • f) Reproducir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol atra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es conte en la autorisació del TITULAR dels corresponents drets o això resulte llegalment permés.
  • g) Recaptar senyes en finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions en fins de venda o unes atres de naturalea comercial sense que medie la seua prèvia solicitut o consentiment.

4. COMENTARIS

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris que vulneren la llegislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu juí, no resulten adequats per a la seua publicació.

L’Agrupació El Pilar Sant Francesc no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del sistema de comentaris, rets socials o atres ferramentes de participació, conforme a lo previst en la normativa d’aplicació.

5. MEDIDES DE SEGURITAT

Les senyes personals que facilites al TITULAR poden ser almagasenats en bases de senyes automatisades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a l’Agrupació El Pilar Sant Francesc, que assumix totes les mesures d’índole tècnica, organisativa i de seguritat que garantisen la confidencialitat, integritat i calitat de l’informació continguda en les mateixes d’acort a lo establit en la normativa vigent en protecció de senyes.

No obstant, deu ser conscient de que les mesures de seguritat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant el TITULAR no pot garantisar l’inexistència de virus o atres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’USUARI o en els seus documents electrònics i fichers continguts en els mateixos encara que el TITULAR pose tots els mijos necessaris i prenga les mesures de seguritat oportunes per a evitar la presència d’estos elements amoladors.

6. CONTINGUTS

El TITULAR ha obtingut l’informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, pero, si be ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que l’informació continguda és correcta, el Titular no garantisa que siga exacta, completa o actualisada. L’Agrupació El Pilar Sant Francesc declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en l’informació continguda en les pàgines d’est lloc Web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut illegal o ilícit, virus informàtics, o mensages que, en general, afecten o violen drets del TITULAR o de tercers.

L’Agrupació El Pilar Sant Francesc es reserva el dret a modificar, suspendre, cancelar o restringir el contingut de https://pilarsantfrancesc.es/val, els vínculs o l’informació obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avís.

L’Agrupació El Pilar Sant Francesc no és responsable dels danys i perjuïns que pogueren derivar-se de l’utilisació de l’informació del lloc Web o de la continguda en les rets socials del TITULAR.

7. POLÍTICA DE COOKIES

En la pàgina Política de Cookies pots consultar tota l’informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies.

9. ENLLAÇOS A ATRES LLOCS WEB

El TITULAR pot proporcionar-te accés a llocs Web de tercers per mig d’enllaços en la finalitat exclusiva d’informar-te d’atres fonts d’informació en Internet en las que podràs ampliar les senyes oferides en el lloc Web.

Estos enllaços a atres llocs Web no suponen en cap cas una sugerència o recomanació per a que visites les pàgines web de destí que estan fòra del control del TITULAR, per lo que l’Agrupació El Pilar Sant Francesc no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingues en seguir els enllaços.

Aixina mateix, l’Agrupació El Pilar Sant Francesc no respon dels links o enllaços ubicats en els llocs web vinculats als que et proporciona accés.

L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Agrupació El Pilar Sant Francesc i el propietari del lloc en el que s’establixca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o servicis.

Si accedixes a un lloc Web extern des d’un enllaç que trobes en https://pilarsantfrancesc.es/val deuràs llegir la política de privacitat de l’atre lloc web que pot ser diferent de la d’este lloc Web.

9. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a este lloc Web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, almagasenage permanent i la difusió dels continguts o qualsevol atre us que tinga finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ expresse i per escrit de l’Agrupació El Pilar Sant Francesc.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

L’informació i servicis inclosos o disponibles a través d’est lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el TITULAR incorpora millores i/o canvis a l’informació continguda i/o els Servicis que pot introduir en qualsevol moment.

El TITULAR exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuïns de tota naturalea derivats de:

  • a) L’impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, aixina com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, almagasenats, posats a disposició, als que s’haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s’oferixen.
  • b) La presència de virus o d’atres elementos en els continguts que puguen producir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o senyes dels usuaris.
  • c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal com a conseqüència de l’us incorrecte del lloc web. En particular, i a modo eixemplificatiu, el TITULAR no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intelectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia image, aixina com la normativa en matèria de competència deslleal i publicitat ilícita.

Abans de prendre decisions i/o accions en base a l’informació inclosa en el lloc Web, el TITULAR et recomana comprovar i contrastar l’informació rebuda en atres fonts.

11. JURISDICCIÓ

Este Avís Llegal es rig íntegrament per la llegislació espanyola.

Sempre que no hi haja una norma que obligue a una atra cosa, per a quantes qüestions se susciten sobre l’interpretació, aplicació i compliment d’este Avís Llegal, aixina com de les reclamacions que puguen derivar-se del seu us, les parts acorden sometre’s als Juges i Tribunals de la província de VALÉNCIA, en renúncia expressa de qualsevol atra jurisdicció que poguera correspondre’ls.

12. CONTACTE

En cas de que tingues qualsevol dubte sobre estes condicions llegals o vullgues realisar qualsevol comentari sobre este lloc Web, pots enviar un mensage de correu electrònic a la direcció:
presidencia@pilarsantfrancesc.es